Informacja

                                                                                          Woskowice Małe   14.12.2017r.

 

  

Informacja

 

Unieważniam  postępowanie  ogłoszone  w dniu 31.10.2017r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej i wykonanie stacji uzdatniania wody z infrastrukturą techniczną dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,”      

 

                                                 

 

Ogłoszenie

                                                                                                 Woskowice Małe 08.12.2017r

 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

do 30 tyś euro

    

  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów zakupi materiały biurowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Wykaz dokumentów do złożenia przez Oferentów;

  1. Nazwa Oferenta
  2. Wypełniony i wyceniony załącznik nr 1 według wykazu ilościowego.

 

Oferent swoją wycenioną ofertę w/g załącznika nr 1 zgodnie z podanymi ilościami  złoży w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na 2018r. na MATERIAŁY BIUROWE” w terminie do dnia 18.12.2017r  w sekretariacie Ośrodka bud –pałac do godz. 11,00.

Realizacja zamówienia raz na kwartał w/g ilości każdorazowo podanych przez Zamawiającego.

 

Kryteria oceny

-cena 90%

- Termin wykonania 10%

 

Warunki płatności, 14 dni od daty dostarczenia faktury przelewem na konto Oferenta.

Oferent dostarczy zamówione  materiały własnym Transportem do zamawiającego na Koszt własny.

Osoba upoważniona do udzielania informacji – Jan Buśko w godzinach od 9,00 do 13,00 telefon 774196522


 

Załącznik nr 1

Wzór umowy

 

Roztrzygnięcie

Woskowice Małe 18.12.2017r.

 

 Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia do 30 000 euro

 

 

Dotycząca;

 

„ Wywozu nieczystości płynnych z terenu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (szamba o poj .11.5 m3) w 2018r.

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów informuje, że do dnia 18 12. 2017 wpłynęła 1 oferta.

 

 

Firma „ARTRANS”

Handel Usługi Mazik Arkadiusz

ul. Gałczyńskiego 45

46 – 100 Namysłów cena brutto za jeden beczkowóż o poj 11,5 m3 - 195,00 złotych.